Priser
Vi følger advokatforeningens anbefalninger når det gjelder betaling for våre tjenester. Dette innebærer blant annet at tjenestene faktureres med utgangspunkt i noterte timer, men totalbeløpet kan bli justert f eks under hensyntaken til resultat og tvistebeløpets størrelse. Vi opererer med ulike satser for forskjellige typer oppdrag. Vi kan også ta sosiale hensyn ved fastsettelsen av timesats. I snitt ligger timesatsen på kr 1.700,- eks mva.
Vi gir kostnadsanslag uten noen forpliktelse for kunden.